Jak z hrubé mzdy vypočítat mzdu čistou?

Z čeho se skládá hrubá mzda? Hrubá mzda je složena ze základní složky a dalších položek za odpracovaný i neodpracovaný čas. Základní složkou se rozumí časová mzda (odměna za hodinu práce se vynásobí počtem odpracovaných hodin) nebo úkolová mzda (odměna určená za jeden úkol se vynásobí počtem splněných úkolů), příp. fixní mzda (daná částka za celý měsíc bez ohledu na to, zda má měsíc 20 nebo např. 21 pracovních dní). Za odpracovaný čas mohou dále zaměstnanci náležet pohyblivé složky mzdy, kam patří prémie, odměny nebo příplatky. Příplatek může zaměstnanec obdržet za práci přesčas, v noci, o víkendu nebo o svátcích. Do hrubé mzdy patří také částky, které zaměstnanec obdrží za neodpracovaný čas. Sem patří náhrady za dovolenou, státem uznané svátky nebo za čas, kdy nemohl zaměstnanec pracovat z vinny zaměstnavatele (prostoje z vinny zaměstnavatele).

Sociální a zdravotní pojištění

Z hrubé mzdy zaměstnance se strhává zdravotní a sociální pojištění. V případě zdravotního pojištění se jedná o 4,5 % z hrubé mzdy a v případě sociálního pojištění o 6,5 % z hrubé mzdy. Sociální pojištění zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Tato pojištění zaměstnavatel zaměstnanci strhne a odvede na zaměstnancovu zdravotní pojišťovnu a na Správu sociálního zabezpečení.

Záloha na daň z příjmu

Z hrubé mzdy je také počítání záloha na daň z příjmu. Pro správné vypočtení zálohy na daň z příjmu je nutné určit základ daně, což je superhrubá mzda, která se spočítá tak, že se k hrubé mzdě přičte sociální a zdravotní pojištění, které za zaměstnance platí zaměstnavatel. Tedy hrubá mzda plus 34 % z hrubé mzdy. Základ daně je následně zaokrouhlený na celá sta Kč nahoru. Sazba daně z příjmu pro fyzické osoby činí 15 %. Ze základu daně tedy spočítáme 15 % a takto vypočtená záloha na daň může být snížena o slevy na dani, příp. daňové zvýhodnění na dítě nebo na děti. Sleva může být na poplatníka; na vyživovanou manželku nebo manžela; pro příjemce invalidního důchodu nebo průkazu ZTP/P; nebo pro studenta. Daňové zvýhodnění se týká dětí. Pokud je daňové zvýhodnění na dítě vyšší než vypočtená záloha na daň, pak se z daňového zvýhodnění stává daňový bonus, což znamená, že tento bonus je zaměstnanci vyplacen. O slevu na dani na poplatníka žádá zaměstnanec svého zaměstnavatele, pro ostatní slevy a daňové zvýhodnění je třeba potvrzení. Tzn., je nutné, aby zaměstnanec doložil, že má např. dvě děti.

Srážky z čisté mzdy

Čistá mzda se vypočte z hrubé mzdy tak, že je od hrubé mzdy odečteno sociální a zdravotní pojištění a také záloha na daň z příjmu. Takto vypočtená čistá mzda může být ještě snížená o případné srážky. Jedná se např. o spoření, exekuci, výživné nebo o příspěvek zaměstnance na stravenky. Čistá mzda může být zaměstnanci vyplacena v hotovosti nebo na bankovní účet.