Jak změnit jednatele v s.r.o.

Změna jednatele ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) v České republice probíhá v několika krocích:

Rozhodnutí valné hromady

Jednatel je statutárním orgánem s.r.o., a jeho změna je obvykle provedena rozhodnutím valné hromady. Valná hromada rozhoduje o odvolání a jmenování jednatele prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak. Zápis jednatele do obchodního rejstříku má deklaratorní povahu, což znamená, že nový jednatel může vykonávat svou funkci ihned po zvolení, bez ohledu na zápis do rejstříku.

Zánik funkce stávajícího jednatele

Funkce jednatele může zaniknout odvoláním valnou hromadou, uplynutím funkčního období, odstoupením, smrtí jednatele, nebo zánikem společnosti. Valná hromada má povinnost do jednoho měsíce od zániku funkce zvolit nového jednatele.

Změna v obchodním rejstříku

Po zvolení nového jednatele je nutné změnu zaznamenat do obchodního rejstříku. K tomu je třeba předložit dokumenty, jako je zápis valné hromady o odvolání a jmenování jednatele, čestné prohlášení nového jednatele o splnění zákonných podmínek, a souhlas s zápisem do obchodního rejstříku. Tyto dokumenty se přikládají k návrhu na provedení změny, který se vyplňuje elektronicky na serveru Justice.cz.

Podání návrhu rejstříkovému soudu

Celý návrh na změnu jednatele, včetně příloh, se podává krajskému soudu, který je příslušný dle sídla právnické osoby. Návrh lze podat buď v písemné podobě s úředně ověřeným podpisem, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky společnosti. Při podání návrhu je také třeba uhradit správní poplatek ve výši 2 000 korun.

Proces změny jednatele v s.r.o. je tedy právně regulovaný a vyžaduje dodržení určitých postupů a předpisů, včetně správného dokumentování a komunikace s příslušnými úřady.